Regulamin V Gry Miejskiej

Regulamin V Łabiszyńskiej Gry Miejskiej, pt. „Szlakiem gen. Andersa”

 1. Organizacja Gry

 1. Gra miejska, pt. „Szlakami gen. Andersa” odbędzie się w ramach imprezy „Łabiszyńskie Spotkania z Historią” (27-29 maja), której organizatorem jest Burmistrz Łabiszyna. Początek gry miejskiej na rynku w Łabiszynie 28 maja o godz. 10:00. Inicjatorem gry jest grupa ŁAM (Łabiszyńska Aktywna Młodzież).
 2. Gra skierowana jest do osób w każdym wieku.
 3. Celem gry jest integracja społeczna oraz przybliżenie wydarzeń związanych z postacią gen. Andersa i historią Łabiszyna.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w grze jest prosta, symboliczna stylizacja na postacie z okresu II wojny światowej. (Organizatorzy proszą o nie zakładanie obuwia sportowego, szczególnie białego – przesłanki estetyczne !!!).

 1. Przez organizację gry rozumie się przygotowanie i zaaranżowanie przez organizatorów zadań oraz zagadek związanych z historycznym tematem gry oraz wykorzystanie w tym celu przestrzeni miasta.
 2. W grze mogą wziąć udział zespoły liczące od 5 do 10 osób . Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie uczestnictwa zgodnie z zasadami podanymi w §1 pkt 13.
 3. Każdy zespół otrzyma w dniu gry kartę zespołu. Odbierając kartę, uczestnicy zgadzają się na warunki gry i potwierdzają, że zapoznali się z jej regulaminem.
 4. Gra będzie odbywała się na terenie Łabiszyna, gdzie zostanie wyznaczona trasa obejmująca „bazy” gry, w których zespoły będą wykonywały określone zadania oraz rozwiązywały zagadki. Nagrodą za poprawne wykonanie zadania w grze będzie kolejna wskazówka kierująca zespół do następnego punktu gry. Wykonanie zadań będzie nagradzane. Wykonanie zadania nanoszone będzie na kartę gry. O kolejności wykonywania zadań na punktach gry decyduje kolejność przybycia zespołu.
 5. Zespoły będą poruszać się po ulicach miasta przy normalnym ruchu drogowym (ruch drogowy nie będzie zamknięty). W związku z tym zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce rozpoczęcia gry, w trakcie jej trwania oraz podczas powrotu po jej zakończeniu.
 6. Gra odbędzie się 28 maja 2016 roku na terenie miasta Łabiszyn. Początek gry przewidywany jest na godzinę 10:00, a jej zakończenie na godzinę 13:00. Podczas rozpoczęcia gry organizatorzy udzielą zespołom dodatkowych informacji oraz pierwszą wskazówkę, umożliwiającą dotarcie do następnego punktu gry.
 7. Gra odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 8. Na każdym punkcie gry liczba graczy w zespole musi być identyczna z liczbą graczy podaną na karcie. W przypadku niezgodności zespół może zostać wykluczony z dalszego udziału w grze.
 9. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie wyłącznie z pełnoletnim opiekunem ustanowionym na czas gry (w takim przypadku zgłoszenia powinny spływać do organizatorów na jednym zgłoszeniu łącznie ze zgodą rodziców na udział dziecka w grze). Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla niepełnoletnich uczestników gry.
 10. Do udziału w grze należy się zgłaszać poprzez przesłanie do organizatorów wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 13 maja 2016 r. mailem na adres: lamlabiszyn@gmail.com (w temacie maila: GRA MIEJSKA – ZGŁOSZENIE) lub bezpośrednio w siedzibie Łabiszyńskiego Domu Kultury (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00). W przypadku zgłoszeń z Jednostek Organizacyjnych lub Sołectw wpisujemy nazwę.
 11. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatorów o ewentualnej rezygnacji (na 5 dni przed grą).
 12. W grze może wziąć udział nie więcej niż 8 zespołów. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia.
 13. Udział w grze jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 14. Organizatorzy przewidują nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, oraz nagrody pocieszenia za udział w grze. O miejscach zajętych przez zespoły decyduje: czas rozwiązania wszystkich zadań i zagadek oraz kolejność przybycia do celu.
 15. Ogłoszenie wyników gry i wręczenie nagród nastąpi o godz.16:20, 28 maja 2016r. w amfiteatrze na łabiszyńskiej wyspie.

2. Prawa i obowiązki uczestnika:

 1. Uczestnicy mają prawo do udziału w grze na zasadach określonych regulaminem gry.
 2. Uczestnicy nie mogą korzystać z rowerów, motocykli, samochodów oraz innych środków lokomocji.
 3. Uczestnicy otrzymują pamiątkowe nagrody oraz dyplomy.
 4. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
 5. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tych wymogów, jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki.
 6. W przypadku, gdy członek danego zespołu, a w szczególności opiekun osób niepełnoletnich, znajduje się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego, zespół zostanie wykluczony z dalszego udziału w grze.
 7. Organizatorzy oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed grą, w jej trakcie lub po zakończeniu gry.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas gry innym uczestnikom oraz osobom trzecim.
 9. W razie wypadku lub powstania szkody związanej z grą uczestnicy nie będą występować z roszczeniami do organizatorów, osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia.
 10. Zespoły nie mogą się rozdzielać pod groźbą wykluczenia z gry.
 11. W przypadku rezygnacji z gry w trakcie jej trwania uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu organizatorom.
 12. Nadesłanie zgłoszenia do udziału w grze zobowiązuje uczestników do:

– wzięcia udziału w grze na warunkach określonych niniejszym regulaminem;

– przetwarzania przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

– opublikowania na stronie internetowej i w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten wraz z zespołem otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

 1. Uczestnicy mają zakaz przekazywania informacji konkurencyjnym grupom.

4. Sytuacje szczególne:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania lub przerwania gry w sytuacji niezależnej od nich.
2. W przypadku zachowania uczestnika niezgodnego z powszechnie przyjętymi normami oraz z postanowieniami regulaminu gry, a w szczególności w przypadku łamania zasad gry, oszukiwania i niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie gry organizatorzy mają prawo usunąć zespół z gry oraz odebrać kartę. Decyzja organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
3. Wszelkie spory rozstrzygają organizatorzy.

5. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzania zmian w Regulaminie V Łabiszyńskiej Gry Miejskiej.

 

– Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
– Zgoda rodzica/opiekuna (pobierz)